Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU GLOBTOURIST.COM

 1. Postanowienia Ogólne:
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis GlobTourist.com, dostępny pod adresem internetowym: https://www.globtourist.com/
  2. Właścicielem serwisu jest Aleksandra Leśniewska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GLOBTOURIST PIOTR BANACH ALEKSANDRA LEŚNIEWSKA, UL. JACKA MALCZEWSKIEGO 5, 78-100 KOŁOBRZEG, NIP: 6711653260, REGON: 320406450
  3. Serwis GlobTourist.com świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży usług turystycznych, w tym: czarter jachtów, rejsy morskie oraz usługę przejazdu do Chorwacji
  4. W serwisie GlobTourist.com Uzytkownik może dokonać rezerwacji oraz zawrzeć umowę drogą elektroniczną
  5. Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego
  6. Do korzystania z serwisu GlobTourist.com niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies,
   4. włączona obsługa JavaScript
  7. Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej serwisu GlobTourist.com
  8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu w serwisie
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2019 roku.
 2. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy:
  1. Użytkownik dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej podając przy tym następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz dane pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie
  2. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, Warunki Imprez Turystycznych i Ubezpieczeń, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji
  3. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:
   1. przelew elektroniczny
   2. płatność kartą kredytową realizowaną w systemie przelewy24.pl
   3. przelew tradycyjny
   4. płatność w biurze GlobTourist Piotr Banach Aleksandra Leśniewska, pod adresem: ul. J. Malczewskiego 5, 78-100 Kołobrzeg
  4. Dostępne metody płatności przedstawione są w serwisie w momencie realizacji zamówienia
  5. Dostawcą oraz operatorem płatności jest serwis przelewy24.pl
  6. Terminy płatności za wybraną usługę widoczny jest w serwisie GlobTourist.com w momencie dokonywania rezerwacji oraz w stosownej umowie wybranej usługi
  7. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny wybranej usługi (całkowitej lub częściowej) akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. GlobTourist Piotr Banach Aleksandra Leśniewska potwierdzi Użytkownikowi zawarcie Umowy
  8. Dokonanie płatności wiąże się z akceptacją regulaminu oraz podpisaniem umowy wybranej usługi
 3. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Użytkownik ma na to 15 dni od dnia nabycia usługi. Użytkownik nie musi podawać przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:
   1. e-mailem na adres: info@globtourist.com
   2. pocztą na adres naszej siedziby: GlobTourist Piotr Banach, pod adresem: ul. J. Malczewskiego 5, 78-100 Kołobrzeg
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi jako konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika i poinformowaliśmy Użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utraci prawo do odstąpienia od umowy
   2. zawartych w drodze aukcji publicznej
  3. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Użytkownika wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]
 4. Reklamacje
  1. Jeśli Użytkownik zawrzesz z nami umowę sprzedaży, masz prawo do reklamacji
  2. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w czasie trwania usługi lub do 30 dni od zakończenia jej świadczenia
  3. Reklamację zakupionej usługi można zgłosić za pomocą:
   1. e-mailem na adres: info@globtourist.com
   2. pocztą na adres naszej siedziby: GlobTourist Piotr Banach Aleksandra Leśniewska, pod adresem: ul. J. Malczewskiego 5, 78-100 Kołobrzeg
  4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego, wysyłamy Użytkownikowi wiadomość e-mail. Podajemy w niej instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia reklamacyjnego
  5. GlobTourist odpowie na reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnych przypadkach GlobTourist zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację do 60 dni, o czym w terminie do 30 dni Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie
  6. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem ma prawo:
   1. złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) [Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Serwis GlobTourist.com dokłada wszelkich starań technicznych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych lub teleinformatycznych. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e-mail: info@globtourist.com
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu GlobTourist.com w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.